Dr. DRAGOŞ POPESCU, CS III

pdf_ico.png CURRICULUM VITAEdragosgp.png

LISTA DE LUCRĂRI PUBLICATE


I.    VOLUME PUBLICATE:


1. Hegel, Fenomenologia spiritului, prezentare de Dragoş Popescu, referent ştiinţific acad. Alexandru Surdu, Editura Cartea de buzunar, Bucureşti, 2003, 90 p. (ISBN 973-8351-82-0).
2. Logică naturală şi ştiinţa logicii în filosofia lui Hegel, Editura Pelican, Giurgiu, 2009, 264 p. (ISBN 978-973-1993-06-5).
3. Filosofia lui Mircea Vulcănescu (în colaborare), Editura Paralela 45, Piteşti, în curs de apariţie.

II.    ARTICOLE DE SPECIALITATE ÎN REVISTE ŞI CULEGERI DE STUDII, PREFEŢE, STUDII INTRODUCTIVE:

1. Mathesis universalis, certitudine şi adevăr, în: „Revista de filosofie”, Tom XLV, nr. 4, iulie-august, 1998, p. 481-485 (ISSN 0034-8260).
2. Logica românească în secolul XX, în: „Revista de filosofie”, Tom XLVI, nr. 5-6, sept.-dec. 1999, p. 397-401 (ISSN 0034-8260).
3. Despre dualismul recesiv la Mircea Florian, în: „Astra”, Anul II, nr. 12 (16), Braşov, 1999, p. 78-80 (ISSN 1221-8286) [reeditat în: „Cercetări filosofico-psihologice”, an II, nr. 1, august 2010, p. 57-63 (ISSN 2066-7566)].
4. Element şi mediu în filosofia lui C. Noica, în: „Analele Universităţii «Spiru Haret»”, Seria Studii de Filosofie, An 1, nr. 1, 1999, p. 95-102 (ISSN 1454-9506).
5. Comuniune, comunicativitate, comunicanţă la Constantin Noica, în: „Analele Universităţii Spiru Haret”, Seria Studii de Filosofie, nr. 2, 2000, p. 103-108 (ISSN 1454-9506).
6. Intelect şi forţă în Fenomenologia spiritului de Hegel, în: „Revista de filosofie”, Tom XLVIII, nr. 5-6, sept-dec. 2001, p. 485-494 (ISSN 0034-8260).
7. Coordonate istorico-sistematice ale gândirii speculative, în: „Revista de filosofie”, Tom XLVIII, nr. 5-6, sept-dec., 2001, p. 625-633 (ISSN 0034-8260).
8. Argumentul ontologic în filosofia lui C. Noica, în: Argumentul ontologic. Aspecte tradiţionale şi interpretări moderne, Lucrările Colocviului desfăşurat la Institutul de Filosofie şi Psihologie al Academiei Române pe data de 22 martie 2002, editor Ion Tănăsescu, Editura Pelican, Giurgiu, 2004, p. 126-140 (ISBN 973-86181-6-9).
9. Forme logice clasice şi forme speculative. O contribuţie la studiul Logicii hegeliene, în: Alexandru Surdu: Itinerarii logico-filosofice, Volum îngrijit de Marius Dobre şi Dragoş Popescu, Editura Paideia, Bucureşti, 2003, p. 83-88.
10. Aspecte logice în scrierile hegeliene de tinereţe, în: „Revista de filosofie”, Tom L, nr. 5-6, sept.-dec. 2003, p. 751-762 (ISSN 0034-8260).
11. Despre interpretarea hegeliană a raportului logică-limbaj, în: „Analele Universităţii Spiru Haret”, Seria Studii de Filosofie, nr. 6, 2004, p. 69-74 (ISSN 1454-9506).
12. Logică naturală şi limbaj natural în Fenomenologia spiritului şi Enciclopedia ştiinţelor filosofice de Hegel, în: Studii de istorie a filosofiei uni¬versale, vol. XIII, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2005, p. 375-390 (ISBN 973-27-0018-1).
13. Contribuţii româneşti la studiul logicii aristotelice, în: „Revista de filosofie”, Tom LII, nr. 5-6, sept.-dec. 2005, p. 1007-1013 (ISSN 0034-8260).
14. Investigaţiile logice ale lui Nicolae Petrescu, în: Istoria logicii româneşti, coord. Al. Surdu şi Dragoş Popescu, Editura Tehnică, Bucureşti, 2006, p. 179-187.
15. Cursurile de logică ale lui Mircea Florian, în: Istoria logicii româneşti, coord. Al. Surdu şi Dragoş Popescu, Editura Tehnică, Bucureşti, 2006, p. 188-217.
16. Logică şi dialectică speculativă la Constantin Noica, în: Istoria logicii româneşti, coord. Al. Surdu şi Dragoş Popescu, Edit. Tehnică, Bucureşti, 2006, p. 411-431.
17. Fundamentul fenomenului juridic la Mircea Djuvara, în: Istoria logicii ro¬mâneşti, coord. Al. Surdu şi Dragoş Popescu, Editura Tehnică, Bucureşti, 2006, p. 700-706.
18. Sacrificiul lui Isaac. Schiţa unui context al opiniei lui Kierkegaard, în: Studii de istorie a filosofiei universale, vol. XV, Editura Academiei Române, Bucu¬reşti, 2007, p. 306-327 (ISSN 1583-8536).
19. Asupra concepţiei clasice privind raportul gândire-limbaj în filosofia lui Hegel, în: „Analele Universităţii Spiru Haret”, Seria Studii de Filosofie, nr. 8, 2006, p. 93-101 (ISSN 1454-9506).
20. Asupra structurii categoriale a Logicii şi Metafizicii de la Jena a lui Hegel, în: „Revista de filosofie”, Tom LIII, nr. 3-4, mai-aug. 2006, p. 471-478 (ISSN 0034-8260).
21. Elemente de ştiinţă a logicii în Fenomenologia spiritului de Hegel, în: „Re¬vista de filosofie”, Tom LIV, nr. 3-4, mai-aug. 2007, p. 281-288 (ISSN 0034-8260).
22. Structura conceptului „devenirii întru fiinţă” la Constantin Noica, în: Studii de istorie a filosofiei româneşti, vol. II, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2007, p. 303-333 (ISBN 973-27-1354-2).
23. Limbajul natural şi raporturile lui cu gândirea în Fenomenologia spiritului a lui Hegel, în: „Analele Universităţii Spiru Haret”, Seria Studii de Filosofie, nr. 9, 2007, p. 77-84 (ISSN 1454-9506).
24. Elemente pentru o filosofie a culturii la Constantin Noica – De la Şase mala¬dii ale spiritului contemporan la Modelul cultural european, în: Studii de istorie a filosofiei româneşti, vol. IV, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2008, p. 105-130 (ISBN 973-27-1354-2).
25. Despre categoriile elementului la Constantin Noica, în: „Analele Univer¬sităţii Spiru Haret”, Seria Studii de Filosofie, nr. 10, 2008, p. 53-62 (ISSN 1454-9506).
26. Locul imaginaţiei în filosofia spiritului a lui Hegel, în: Imaginaţie şi inten¬ţionalitate. Perspective istorico-fenomenologice şi sistematice, Lucrările coloc¬viului organizat în zilele de 8 şi 9 noiembrie 2007 de Institutul de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române, editor: Ion Tănăsescu, Editura Pelican, Giurgiu, 2009, p. 52-66 (ISBN 978-973-1993-02-7).
27. Categorii tradiţionale şi categorii ale elementului la Constantin Noica în: Studii de istorie a filosofiei româneşti, vol. V, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2009, p. 201-233 (ISBN 973-27-1354-2).
28. Semnificaţia Originii speciilor a lui Darwin în filosofia lui Constantin Noica, în: „Analele Universităţii Spiru Haret”, Seria Studii de Filosofie, nr. 11, 2009, p. 45-53 (ISSN 1454-9506).
29. Dialectică, contradicţie şi recesivitate la Mircea Florian, în: Studii de istorie a filosofiei româneşti, vol. VI, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2010, p. 134-149, (ISBN 973-27-1354-2).
30. Teoria hegeliană a judecăţii, în: „Probleme de logică”, vol. XIII, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2010, p. 215-247, (ISSN 1454-2366).
31. Între explicaţie şi înţelegere. Preliminarii la o investigaţie a semnificaţiei noţiunii de contradicţie în modelele explicative din ştiinţele socio-umane, în: „Analele Universităţii Spiru Haret”, Seria Studii de Filosofie, nr. 12, 2010, p. 137-147 (ISSN 1454-9506).
32. Logica formală, psihologismul şi gramaticismul în viziunea lui Mircea Florian, în: Mircea Florian – reconstrucţia datului şi ideea recesivităţii, coord. Mihaela Pop şi Viorel Cernica, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2010, p. 60-69 (ISBN 978-973-737-891-0).
33. Filosofia lui Descartes în interpretarea lui Constantin Noica, în: Studii de istorie a filosofiei româneşti, vol. VII Supliment, Simpozionul Naţional Constantin Noica, Ediţia a II-a „Bucuriile simple”, Arad, 9-10 septembrie 2010, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2011, p. 141-153 (ISSN 2065-44-05).
34. Cuvânt introductiv, în: Sören Kierkegaard, Frică şi cutremurare, traducere, cuvânt introductiv şi note de Dragoş Popescu, Editura Antaios, Oradea, 2001, p. 5-11.
35. Spirit şi destin. Despre o scriere hegeliană de tinereţe, în: G. W. F. Hegel, Spiritul creştinismului şi destinul său, Traducere, Studiu introductiv şi Note de Dragoş Popescu, Editura Paideea, Bucureşti, 2002, p. 5-20.
36. Notă introductivă, în: G.W.F. Hegel, Prelegeri de istorie a filosofiei, Vol. I, Traducere de D.D. Roşca, ediţie îngrijită de Dragoş Popescu, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2005, p. V-XV.
37. Postfaţă, în: G.W.F. Hegel, Prelegeri de istorie a filosofiei, Vol. II, Traducere de D.D. Roşca, ediţie îngrijită şi postfaţă de Dragoş Popescu, Editura Academiei Române, Bucureşti, în curs de apariţie, p. 641-653.

III.    TRADUCERI DIN SCRIERI FILOSOFICE:

1. Sören Kierkegaard, Frică şi cutremurare, traducere, cuvânt introductiv şi note de Dragoş Popescu, Editura Antaios, Oradea, 2001, 155 p. (ISBN 973-99294-6-X).
2. G. W. F. Hegel, Spiritul creştinismului şi destinul său, Traducere, Studiu introductiv şi Note de Dragoş Popescu, Editura Paideea, Bucureşti, 2002, 119 p. (ISBN 973-596-105-9).
3. Heinz Leonardy, E dificil să fii Dumnezeu! Despre om şi Dumnezeu în filosofia lui Max Scheler, în: „Revista de filosofie”, Tom LI, nr. 1-2, 2004. p. 27-41 (ISSN 0034-8260).
4. Josef Seifert, Gândirea lui Max Scheler cu privire la solidaritate şi pace, în: „Revista de filosofie”, Tom LI, nr 1-2, 2004, p. 73-89 (ISSN 0034-8260).

IV.    VOLUME ÎNGRIJITE ŞI COORDONATE:

1. Alexandru Surdu: Itinerarii logico-filosofice, Volum îngrijit de Marius Dobre şi Dragoş Popescu, Editura Paideia, Bucureşti, 2003 (ISBN 973-596-137-7).
2. Istoria logicii româneşti, Coordonatori: Alexandru Surdu şi Dragoş Popescu, Editura Tehnică, Bucureşti, 2006 (ISBN (10) 973-31-2283-1; ISBN (13) 978-973-31-2283-8).
3. G.W.F. Hegel, Prelegeri de istorie a filosofiei, Vol. I, Traducere de D.D. Roşca, ediţie îngrijită de Dragoş Popescu, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2005 (ISBN 973-27-1278-3; ISBN 973-27-1279-1).
4. G.W.F. Hegel, Prelegeri de istorie a filosofiei, Vol. II, Traducere de D.D. Roşca, ediţie îngrijită şi postfaţă de Dragoş Popescu, Editura Academiei Române, Bucureşti, în curs de apariţie.
5. Omagiu Academicianului Alexandru Surdu, ediţie îngrijită de Ştefan Dominic Georgescu şi Dragoş Popescu, Editura Paideia, Bucureşti, 2008 (ISBN 978-973-596-417-7).
6. Alexandru Surdu, Teoria formelor logico-clasice, ediţie îngrijită de Victor Emanuel Gica şi Dragoş Popescu, Editura Tehnică, Bucureşti, 2008 (ISBN 978-973-31-2330-9).
7. Alexandru Surdu, Cercetări logico-filosofice, ediţie îngrijită de Victor Emanuel Gica, Ovidiu Grama şi Dragoş Popescu, Editura Tehnică, Bucureşti, 2008 (ISBN 978-973-31-2344-6).
8. Probleme de logică, vol. XII, coordonatori Dragoş Popescu, Ştefan Dominic Georgescu, control ştiinţific acad. Alexandru Surdu, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2009 (ISSN 1454-2366).
9. Probleme de logică, vol. XIII, coordonatori Dragoş Popescu, Ştefan Dominic Georgescu, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2010 (ISSN 1454-2366).
10. Traian Broşteanu, Studii de logică pură, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2010 (ISBN 978-973-27-2017-2).

V.    RECENZII ŞI REFERATE:

Pierre Aubenque, Problema fiinţei la Aristotel, Bucureşti, Edit. Teora („Revista de filosofie”, T. XLVI, nr. 3-4, 1999); Lucian Blaga, Experimentul şi spiritul matematic, Edit. Humanitas, Bucureşti, 1998 („Revista de filosofie”, T. XLVI, nr. 3-4, 1999); Congrese şi dezbateri ştiinţifice cu participare internaţională („Revista de filosofie”, T. XLVI, nr. 5-6, 1999); Acsinte Dobre, Creativitate şi rigoare logică în ştiinţa contemporană, Edit. Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti („Analele Universităţii Spiru Haret” Seria Studii de Filosofie, nr. 2, 2000); Alexandru Surdu, Confluenţe cultural-filosofice, Edit. Paideia, Bucureşti, 2002 („Revista de filosofie”, T. L, nr. 1-2, 2003); Claudiu Baciu, Conceptul filosofiei transcendentale: nucleu tematic şi diversitate de perspective, Edit. Antaios, Oradea, 2001 („Revista de filosofie”, T. L, nr. 1-2, 2003); Conceptul de intenţionalitate la Brentano – Origini şi interpretări. Antologie, Selecţia textelor şi coordonarea terminologică de Ion Tănăsescu, Edit. Paideia, Bucureşti, 2002 („Revista de filosofie”, T. L, nr-1-2, 2003); Ion N. Roşca, Specificul fenomeno¬logiei franceze: Maurice Merleau-Ponty, Edit. Ardealul, Târgu-Mureş, 2001 („Analele Universităţii Spiru Haret” Seria Studii de Filosofie, nr. 4, 2002); Aurel M. Cazacu, Maiorescu şi maiorescienii. Zece studii de logică, Edit. Uni¬versitară, Bucureşti, 2003 („Analele Universităţii Spiru Haret” Seria Studii de Filosofie, nr. 4, 2002); Mircea Vulcănescu, De la Nae Ionescu la «Criterion», ediţie îngrijită de Marin Diaconu, Edit. Humanitas, Bucureşti, 2003 („Analele Universităţii Spiru Haret” Seria Studii de Filosofie, nr. 4, 2002); Loredana Boşca, Filosofie medievală, Edit. Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2005 („Analele Universităţii Spiru Haret” Seria Studii de Filosofie, nr. 7, 2005); Apariţii editoriale în domeniul filosofiei („Analele Universităţii Spiru Haret” Seria Studii de Filosofie, nr. 7, 2005); Apariţii editoriale în domeniul filosofiei („Analele Universităţii Spiru Haret” Seria Studii de Filosofie, nr. 8, 2006); Simpozion Naţional Constantin Noica, ediţia a II-a, „Bucuriile simple”, Arad, 9-10 septembrie 2010 („Cercetări filosofico-psihologice”, an II, nr. 2, decembrie 2010); Marius Dobre, Certitudinile unui sceptic – Emil Cioran, Editura Trei, Bucureşti, 2008 („Cercetări filosofico-psihologice”, an II, nr. 2, decembrie 2010).

VI.    PARTICIPĂRI LA SIMPOZIOANE ŞI SESIUNI DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE:

1. Categoria comunicării în filosofia lui Constantin Noica, Sesiunea ştiinţifică anuală a Facultăţii de Filosofie şi Jurnalism a Universităţii Spiru Haret, Bucureşti, 17 martie 2000.
2. Argumentul ontologic în filosofia lui C. Noica, Colocviul Argumentul ontologic – aspecte clasice şi interpretări moderne, Institutul de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru”, Bucureşti, 22 martie 2002.
3. Spirit şi destin. Despre o scriere hegeliană de tinereţe, Sesiunea ştiinţifică anuală a Facultăţii de Filosofie şi Jurnalism, Universitatea Spiru Haret, Bucu¬reşti, 19 aprilie 2002.
4. Originea şi structura Fenomenologiei spiritului, Sesiunea ştiinţifică anuală a Facultăţii de Filosofie şi Jurnalism, Universitatea Spiru Haret, Bucureşti, 16 aprilie 2003.
5. Credinţă şi cunoaştere în gândirea lui Kierkegaard, Sesiunea ştiinţifică anuală a Facultăţii de Filosofie şi Jurnalism, Universitatea Spiru Haret, Bucu¬reşti, 29 aprilie 2004.
6. Certitudine sensibilă şi cunoaştere absolută la Hegel, Sesiunea ştiinţifică anuală a Facultăţii de Filosofie şi Jurnalism, Universitatea Spiru Haret, Bucu¬reşti, 21 aprilie 2005.
7. Søren Kierkegaard şi Mircea Eliade, Sesiunea ştiinţifică anuală a Facultăţii de Filosofie şi Jurnalism, Universitatea Spiru Haret, Bucureşti, 12 mai 2006.
8. Conceptul de explicare (Erklären) la Hegel, în Fenomenologia spiritului, Sesiunea ştiinţifică anuală a Facultăţii de Filosofie şi Jurnalism, Universitatea Spiru Haret, Bucureşti, 12 mai 2006.
9. Individuaţia la Jung, Simpozionul Identitate şi individuaţie, Departamentul de Filosofie al Universităţii Lucian Blaga din Sibiu şi Institutul de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru”, Sibiu, 13 mai 2006.
10. Concepţia lui C. Rădulescu-Motru cu privire la dialectică, Simpozionul C. Rădulescu-Motru în „posteritatea critică”, Centrul de Cercetare a Ideilor Filo¬sofice (CIIF) şi Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti, 16 martie 2007.
11. Limbajul natural şi raporturile lui cu gândirea în Fenomenologia spiritului, Sesiunea ştiinţifică anuală a Facultăţii de Filosofie şi Jurnalism, Universitatea Spiru Haret, Bucureşti, 20 aprilie 2007.
12. Locul imaginaţiei în Filosofia spiritului a lui Hegel, Colocviul Imaginaţie şi intenţionalitate. Perspective istorico-fenomenologice, Institutul de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române, Bucureşti, 9 noiembrie 2007.
13. Contribuţiile istorico-filosofice ale lui Ion Petrovici, Simpozionul Actualitatea gândirii filosofice a lui Ion Petrovici, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti, Centrul de Cercetare a Istoriei Ideilor Filosofice (CIIF) şi Asociaţia Doctoranzilor şi Cercetătorilor în Filosofie, Bucureşti, 23 noiembrie 2007.
14. Critica interpretării psihologiste a legilor logice la Edmund Husserl, Sesiunea ştiinţifică anuală a Facultăţii de Filosofie, Ştiinţe politice şi Studii cul¬turale, Universitatea Spiru Haret, Bucureşti, 15 mai 2008.
15. Semnificaţia Originii speciilor a lui Darwin în filosofia lui Noica, Sesiunea ştiinţifică anuală a Facultăţii de Filosofie, Ştiinţe politice şi Studii culturale, Universitatea Spiru Haret, Bucureşti, 6 mai 2009.
16. Judecată şi krinamen la Constantin Noica, Simpozionul Naţional Constantin Noica (1909-1987), Institutul de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române, ASTRA (Asociaţiunea Transilvană pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român), Braşov, 15 octombrie 2009.
17. Formele logice clasice şi logica lui Hermes, Simpozionul internaţional Filosofie şi logică la Noica, Institutul de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române, Universitatea din Craiova, Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, Secţia de Filosofie, Craiova, 30 octombrie 2009.
18. Raportul dintre logică şi limbaj în viziunea lui Mircea Florian, Simpozionul naţional Mircea Florian – opera filosofică de la reconstrucţia datului la ideea recesivităţii, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti, 19-20 martie 2010.
19. Raportul dintre cultură şi stat în viziunea lui Mircea Vulcănescu, Sesiunea ştiinţifică anuală a cadrelor didactice din Facultatea de Filosofie, Ştiinţe Politice şi Studii Culturale, Universitatea Spiru Haret, Bucureşti, 17 iunie 2010.
20. Filosofia lui Descartes în interpretarea lui Constantin Noica, Simpozionul naţional Constantin Noica, Ediţia a II-a, „Bucuriile simple”, Institutul de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române, Centrul Cultural Judeţean Arad, Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale a Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad, Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării a Universităţii de Vest din Timişoara, Arad, 9-10 septembrie 2010.
21. Sistemul religiei muhammedane şi studiile orientale în secolul al XVIII-lea, Conferinţa internaţională „Opera lui Dimitrie Cantemir, simbol al convergenţei civilizaţiilor”, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti, 21-22 octombrie 2010.
22. Noica şi Vulcănescu despre eternitate, istorie şi viitorul civilizaţiei româneşti, Simpozionul naţional Constantin Noica, Ediţia a III-a, „Pagini despre sufletul românesc”, Institutul de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române, Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi, 5-6 mai 2011, Iaşi.

VII. ARTICOLE CU CARACTER CULTURAL ÎN ZIARE ŞI REVISTE:

1. Maladii ale sufletului şi maladii ale spiritului, în: „Calende”, nr. 9-12 (69-72), Piteşti, 1997, p. 3.
2. Dialectica lui Noica, în: „Idei în dialog”, nr. 12 (39), decembrie 2007, p. 38-39.
3. Colaborarea de pe poziţii contradictorii, în: „Dreptatea”, nr. 45, 3-9 martie, 2008, p. 13.
4. Constantin Rădulescu-Motru, un model de echilibru sufletesc, în: „Drepta¬tea”, nr. 46, 10-16 martie, 2008, p. 13.
5. Atelierul lui Constantin Brâncuşi, văzut de o româncă, în: „Dreptatea”, nr. 47, 17-23 martie, 2008, p. 13.
6. La mijlocul cărărilor vieţii – Mircea Eliade în Portugalia, în: „Dreptatea”, nr. 48, 24-30 martie, 2008, p. 13.
7. Ernst Jünger – privirea naturalistului în era mobilizării totale, în: „Dreptatea”, nr. 49, 31 martie - 6 aprilie, 2008, p. 13.
8. Omul-masă al lui Ortega y Gasset şi aventurile lui contemporane, în: „Dreptatea”, nr. 50, 7-13 aprilie, 2008, p. 13.
9. Portretul Sufletului frumos, în: „Dreptatea”, nr. 51, 14-20 aprilie, 2008, p. 13.
10. Contrafactual, în: „Dreptatea”, nr. 52, 21-27 aprilie, 2008, p. 13.
11. Desene rupestre, în: „Dreptatea”, nr. 53, 28 aprilie - 4 mai, 2008, p. 13.
12. Marguerite Yourcenar şi solitudinea perfecţiunii, nr. 54, 5-11 mai, 2008, p. 13.
13. Problema Infernului, în: „Dreptatea”, nr. 55, 12-18 mai 2008, p. 13.
14. Macbeth în dilemă, în: „Dreptatea”, nr. 56, 19-25 mai 2008, p. 13.
15. Singurătatea multiplă a lui Fernando Pessoa, în: „Dreptatea”, nr. 59, 16-22 iunie 2008, p. 13.
16. Generalităţi despre gândire, în: „Dreptatea”, nr. 60, 23-29 iunie 2008, p. 13.
17. Iluzia frigiană, în: „Dreptatea”, nr. 61, 30 iunie - 6 iulie 2008, p. 13.
18. Autorul zilei de azi, în: „Dreptatea”, nr. 62, 7-13 iulie 2008, p. 13.
19. Puţină metafizică: despre produsele Marelui Anonim, în: „Dreptatea”, nr. 63, 14-20 iulie 2008, p. 13.
20. Atotputernicia şi puterea, în: „Dreptatea”, nr. 64, 21-27 iulie 2008, p. 13.
21. Specii de conducători, în: „Dreptatea”, nr. 65, 28 iulie - 3 august 2008, p. 13.
22. Darul plictiselii, în: „Dreptatea”, nr. 66, 4-10 august 2008, p. 13.
23. Soljeniţîn sau Curajul, în: „Dreptatea”, nr. 67, 11-17 august 2008, p. 13.
24. Revanşa erudiţiei, în: „Dreptatea”, nr. 68, 18-25 august 2008, p. 13.
25. Inexplicabilul şi explicaţia, în: „Dreptatea”, nr. 69, 26-31 august 2008, p. 13.
26. Cunoaşterea de sine indirectă, în: „Dreptatea”, nr. 70, 8-14 septembrie 2008, p. 13.
27. Piaţa ideilor, în: „Dreptatea”, nr. 71, 15-21 septembrie 2008, p. 13.
28. Omul cu multiple dexterităţi, în: „Dreptatea”, nr. 72, 29 septembrie - 5 octombrie 2008, p. 13.
29. Adaptabilitate şi inadaptabilitate, în: „Dreptatea”, nr. 73, 6-12 octombrie 2008, p. 13.
30. „Întru”, în: „Dreptatea”, nr. 74, 13-19 octombrie 2008, p. 13.
31. Memoria, haosul şi falsele amintiri, în: „Dreptatea”, nr. 75, 20-26 octombrie 2008, p. 13.
32. „Cât pe ce”, în: „Dreptatea”, nr. 76, 27 octombrie - 2 noiembrie 2008, p. 13.
33. „Tot de a una”, în: „Dreptatea”, nr. 79, 20 aprilie - 3 mai 2009, p. 13.
34. Despre autenticitate, în: „Dreptatea”, nr. 80, 4-17 mai 2009, p. 13.
35. Certitudini..., în: „Dreptatea”, nr. 81, 25 mai - 7 iunie 2009, p. 13.
36. Autorul şi autoritatea, în: „Dreptatea”, nr. 82, 23 iulie - 5 august 2009, p. 11.
37. Tirania falselor probleme, în: „Dreptatea”, nr. 84, 11-20 septembrie 2009, p. 11.
38. Nevoia de reculegere, în: „Dreptatea”, nr. 85, 24 septembrie - 7 octombrie 2009, p. 10.
39. Mircea Vulcănescu despre ispitele naţionale şi modernitate, în: „Dreptatea”, nr. 87, 20 noiembrie - 3 decembrie 2009, p. 10.
40. Omul potrivit şi omul de rezervă, în: „Dreptatea”, nr. 88, 28 februarie - 13 martie 2010, p. 10.
41. Teoria şi patologia faimei, în: „Dreptatea”, nr. 90, 24 aprilie - 7 mai 2010, p. 10.